Statut

Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury w Urlach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 zm. Dz. U. z 1990r. Nr 14 poz.86).
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 4. Stowarzyszenie może przystępować do innych organizacji społecznych krajowych i zagranicznych o podobnych celach działalności.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Borzymy.

 § 3

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci zawierającej nazwę Stowarzyszenia.

 § 4

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

  II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 § 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność kulturalna
 2. Działalność oświatowa
 3. Działalność polegająca na rozwijaniu i pomnażaniu dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego.

 § 6

Stowarzyszenie – działając zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej – dąży do osiągnięcia nakreślonych celów poprzez realizację następujących zadań:

 1. Rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej.
 2. Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Animowanie społecznej aktywności kulturalnej.
 4. Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form kształcących.
 5. Opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno-kulturalnej.
 6. Gromadzenie i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych.
 7. Animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 9. Utworzenie banku informacji o aktywności społeczno-kulturalnej.
 10. Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej.
 11. Wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze.
 12. Wypowiadanie się w ważnych dla działalności społeczno-kulturalnej sprawach, przedstawianie problemów i potrzeb tejże działalności.
 13. Samokształcenie członków Stowarzyszenia.
 14. Prowadzenie zespołów artystycznych.
 15. Promocja społecznej aktywności kulturalnej.
 16. Organizacja imprez kulturalnych.
 17. Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, klubów i fundacji.
 18. Prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność humanitarną i charytatywną.
 4. Stowarzyszenie w całym zakresie prowadzonej działalności może również prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym. Dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 6. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:
  1. wydawanie książek
  2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  3. pozostała działalność wydawnicza
  4. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  5. pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  6. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie klasyfikowane
  7. działalność wspomagająca edukację
  8. artystyczna i literacka działalność twórcza
  9. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  10. animowanie społecznej aktywności kulturalnej
  11. prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form kształcących
  12. opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno-kulturalnej
  13. gromadzenie i wymiana informacji o aktywności społeczno-kulturalnej
  14. animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej
  15. współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej
  16. wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze
  17. wypowiadanie się w ważnych dla działalności społeczno-kulturalnej sprawach, przedstawianie problemów i potrzeb tejże działalności
  18. samokształcenie członków Stowarzyszenia
  19. prowadzenia zespołów artystycznych
  20. promocja społecznej aktywności kulturalnej
  21. organizacja imprez kulturalnych
  22. tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, klubów i fundacji
  23. prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych
  24. organizowanie spotkań, targów, wystaw, seminariów i konferencji
  25. prowadzenie i wspieranie działalności internetowej i medialnej
 7. W zakresie działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępie 6 punkty a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, x, y.

 III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 9

Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski oraz innego państwa, który:

 1. Akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.

Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.

 § 10

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 2. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
 3. Brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym.
 4. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Regularne płacenie składek.

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 1. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 2. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członek wspierający ma prawo:

 1. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 2. Brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka,
  2. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  3. Wykreślenia przez Zarząd, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwe z przyczyn niezależnych,
  4. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

        § 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 § 17

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat a ich wybór odbywa się na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie raz w roku zawiadamiając członków pisemnie lub pocztą elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 20

Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie ma co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, to w drugim terminie, który jest wyznaczony na 30 minut po pierwszym uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalenie głównych kierunków działalności statutowej i zarobkowej.
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu – na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór prezesa i członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 5. Nadawanie godności członka honorowego.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 8. Uchwalanie regulaminów.
 9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 22

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

§ 23

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby , nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Realizowanie Uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

§ 26

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych, spośród których wybiera przewodniczącego.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 5. Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. Na środki finansowe składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Dotacje, darowizny, spadki, zapisy.
 3. Wpływy z działalności statutowej.
 4. Dochody z działalności gospodarczej.
 5. Dochody z majątku Stowarzyszenia.
 6. Dotacje i subwencje pochodzące zarówno ze środków krajowych jak również ze środków organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem.
 7. Prawomocnie zasądzone nawiązki sądowe orzekane przez sądy w sprawach karnych.
 8. Prawomocnie zasądzone zadośćuczynienia za szkodyi niematerialne orzekane przez sądy w sprawach cywilnych i w sprawach ze stosunku pracy.

§ 29

Do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes lub wiceprezes wraz z drugim członkiem Zarządu.

§ 29a

Zabrania się :

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 31

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. Powołuje Komisję Likwidacyjną lub Likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia.

Scroll to Top
Skip to content